W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląska Szkoła Wyższa

Strona główna

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

NIP 894 230 62 69, REGON 931056267

www.dsw.edu.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /DSWweWroclawiu/SkrytkaESP

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod liczbą porządkową 118. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/214/1/97 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 czerwca 1997 roku.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się

§ Wydział Studiów Stosowanych


Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

§ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja nr BCK-II-U-1010/2005 CKdsSiT z dnia 28 listopada 2005 roku).

§ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (nowa klasyfikacja; decyzja nr BCK-I-U-310/2009 CKdsSiT z dnia 25 stycznia 2010 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

§ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja nr BCK-I-Udrh-163/2009 CKdsSiT z dnia 30 listopada 2009 roku).

—-

Uprawnienia do prowadzenia studiów:

§ Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/EKo/2000 z dnia 31 maja 2000 roku),

§ Administracja, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku),

§ Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/07 z dnia 31 lipca 2007 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/IŻ/10 z dnia 24 września 2010 roku),

§ Dietetyka i promocja zdrowia, studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN nr DSW-WNN.8014.34.2021.1.IZ (DSW.WNN.5014.312.2020 z dnia 23 marca 2021 r.),

§ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/JL/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku),

§ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/06 z dnia 21 lipca 2006 roku),

§ Geodezja i kartografia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku),

§ Human resources i coaching studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Human resources i coaching studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku),

§ Kosmetologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.114.2021.1.SG z dnia 25 czerwca 2021 r.),

§ Media design i marketing wizerunkowy, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku),

§ Media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku),

§ Media kreatywne: projektowanie gier i animacji studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§ Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-0145-339/TBM/01 z dnia 26 czerwca 2001 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 22/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§ Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§ Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1792/Rej.118/EKo/04 z dnia 11 października 2004 roku),

§ Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§ Praca socjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/07 z dnia 6 lipca 2007 roku),

§ Praca socjalna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 44/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku),

§ Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.24.2021.5.SG z dnia 24 czerwca 2021 r.),

§ Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 45/2013 z dnia 3 października 2013 roku),

§ Psychologia, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 43/2015 z dnia 10 września 2015 roku),

§ Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku),

§ Resocjalizacja, studia drugiego stopnia (zarządzenie Rektora nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku),

§ Sztuki nowoczesne- Design now! studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.176.3.AN z dnia 29 listopada 2013 roku),

§ Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN DSW-WNN.8014.2.2022.4.MS z dnia 20 kwietnia 2022 roku),

§ Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja MEiN DSW-WNN.8014.151.2022.3.MS z dnia 15 czerwca 2022 roku),

—-

Władze uczelni

Kanclerz DSW -Krzysztof Kamiński

Magdalena Fit- Zastępca Kanclerza ds. rozwoju i infrastruktury

Magdalena Nowak- Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką

Rektor DSW - dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

zobacz skład Senatu
pdf, 82 kB

Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

zobacz skład Rady Akademickiej
pdf, 87 kB

Wydział Studiów Stosowanych

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych- dr Joanna Minta, prof. DSW

Prodziekan ds. kształcenia - dr Iwona Ładysz 

Prodziekan ds. kształcenia - dr Anna Motylska-Kuźma

Prodziekan ds. kształcenia - dr Piotr Para

Prodziekan ds. kształcenia - dr Aleksander Korchut


Inspektor Ochrony Danych

Mateusz Potocki

iod@dsw.edu.pl


W 2013 roku w struktury Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu została włączona DWSSP „ASESOR” we Wrocławiu


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, DSW powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Dolnośląskiej Szkole Wyższej na jeden z niżej wymienionych sposobów: złożyć osobiście w siedzibie Uczelni lub przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Małgorzata Olszewska, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław,

przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl

Załączniki:

zobacz skład Senatu
pdf, 82 kB
Wytworzył: M.O.
Data wytworzenia: 03.10.2022
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszewska
Data opublikowania: 03.10.2022 11:31
Liczba pobrań: 47
zobacz skład Rady Akademickiej
pdf, 87 kB
Podmiot udostępniający: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wytworzył: Beata Zacharewicz
Data wytworzenia: 29.12.2022
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 29.12.2022 11:42
Liczba pobrań: 24
Wytworzył: Małgorzata Olszewska
Data wytworzenia: 04.05.2020
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszewska
Data opublikowania: 04.05.2020 09:00
Ostatnio zaktualizował: Beata Zacharewicz
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2023 11:26
Liczba wyświetleń: 29